Bruksrett

Pr. 31.12.2021 var det 356 eiendommer med bruksrett i Vang Almenning.

Rabatter og tilskudd til bruksberettigede eiendommer

Bruksformål – søknad

Rabatter og tilskudd kan bare brukes til dekning av bruksbehovet på eiendommene til jordbruksmessige formål. Alle arbeider som det gis ytelser til, skal ha fagmessig god utførelse, og materialene skal ha vanlig god standardkvalitet.

Ved nybygg, tilbygg og større vedlikehold skal søknad sendes allmenningsstyret for godkjenning før ytelser gis. Dette gjelder hvis ytelsen går over kr 50 000. Uttak på bruksrett over denne grensen skal ikke skje før søknaden er behandlet av allmenningsstyret og skriftlig svar er gitt.

Søknaden skal inneholde: Søkers navn, gårdsnavn, gårds- og bruksnr. samt byggearbeidets art, omfang og formål. Legg også ved tegninger/skisser. Misbruk kan medføre tap av bruksrett. Kontroll vil bli foretatt.

Som hjelp ved skriving av søknader har vi lagt ut to eksempler. Stil og form står dere fritt til å endre men søknadene må inneholde de samme opplysningene:

Søknad vedlikehold 

Generelle vilkår

  1. Søknad om bruksrett med fakturakopier for 2024 må være Vang Almenning i hende innen 5. januar 2025
  2. Bygging uten at søknad er behandlet fører til avkorting i ytelsen med 10 %
  3. Kopi av betalte fakturaer sendes til Vang Almenning sammen med søknadsskjema om utbetaling av bruksrettsytelser.
  4. Fakturaer eldre enn ett (1) år vil bli avvist.
  5. Det gis ikke tilskudd/bruksrett på våningshus.

Skjema for utbetaling (last ned og lagre på din datamaskin)

Satser

Kategori 1: Ferdighus/tilbygg

  • Uisolert driftsbygning: kr. 300 pr. m².
  • Isolert driftsbygning: kr. 400 pr. m².
  • Vedlikehold/skifting av utvendig tak, kun driftsbygning: kr. 200 pr. m².  
  • Vedlikehold/skifting av innvendig tak, kun driftsbygning: kr. 150 pr. m².   

Kategori 2: Uttak til vanlig vedlikehold og drift

Det ytes rabatt på langved, grøfterør, trematerialer (herunder også limtre, taksperrer og innvendige plater i husdyrrom), gjerdestolper, flis og grus/fjellmasser fra Vang Fjelltak (Gåsbu).
Ytelse 50%

Kategori 2b

Det ytes bruksrett på betong innkjøpt til bruk i driftsbygning eller plass foran driftsbygning.

Kategori 3: Tilskudd til styrking av næringsgrunnlaget

Allmenningen forplikter seg til å yte minimum kr. 2 500 000 til bruksrett i 2022.

Beiterett
Alle bruksberettigede som skal slippe dyr for første gang og som mener de har rett til beite må først søke styret. Det begynner å bli fult med storfe, slik at det vil bli vurdert etter Allmenningsloven. Det er plass til flere småfe. Det er vedtatt at alle som slipper skal være medlem av Løten og Vang Beitelag. De må også påregne å delta i dugnad på sperregjerdet mellom Allmenningen og bygda.

Aktuelle lover og regler.

Allmenningsloven.
Bruksrettsregler.