Valgseddel for årsmøtet 2020.

I henhold til lov om bygdeallmenninger § 4-7 legger vi nå stemmeseddel valg 2020 til gjennomsyn:

STEMMESEDDEL
Ved valg av allmenningsstyre og valgkomité i Vang Almenning

Årsmøte 20. august 2020

 Allmenningsstyret
Allmenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer, valgt av og blant de bruksberettigede.
I år skal 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges. Funksjonstida for hver av de som velges er 4 år. Styret konstituerer seg sjøl.

Regler for stemmegivning
De stemmeberettigede forutsettes å sette kryss – X – ved de kandidater som de ønsker valgt. Alle stemmesedler, hvor minst én kandidat er krysset av for, telles med.

Følgende 4 personer er, i trukket rekkefølge, foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer/varamedlemmer:

______ Georg Magnus Heiberg,       Dystvold Vestre          (ny)
______ Johs Wetten,                        Gihle                           (gjenvalg)
______ Øystein Knutsen,                  Libakken                     (ny)
______ Frode Løberg,                      Greftenmoen              (gjenvalg)

Ola Johan Basmos forslag (innkommet 20. mars 2020 kl 13:15):

_______ Marthe Thorshaug               Nerhagen                    (ny)

Valgkomité

Følgende personer er foreslått av valgkomiteen som medlemmer i ny valgkomité.
Komiteen skal ha 5 medlemmer, 3 er på valg nå.

_____ Ingeborg Margrethe Hoelstad Hellem           (gjenvalg)
_____ Harald Olstad,                                                (gjenvalg)
_____ Kristian P. Pandum                                        (gjenvalg)

Ola Johan Basmos forslag (innkommet 20. mars 2020 kl 13:15):

_____ Kari Svelle Reistad                                         (ny)
_____ Ole Nashoug                                                  (ny)

Styrevalget

Krysser du for 2 personer, så stemmer du på 2 styremedlemmer.
Krysser du for 3 personer, så stemmer du på 2 styrekandidater og 1 varakandidat.
Krysser du for 4 personer, så stemmer du på 2 styrekandidater og 2 varakandidater.

Det er ikke adgang til å gjøre andre endringer på stemmesedlene enn å sette kryss ved de kandidatene som ønskes valgt.  Det kan ikke føres opp nye kandidater på listen, ikke foretas strykninger, eller gjøres andre anmerkninger.

UREGLEMENTERTE STEMMESEDLER VIL BLI FORKASTET.

Valgkomiteen i Vang Almenning