Skogsdrift og miljø

Et viktig virksomhetsområde for Vang Almenning er skogsdrift og forvalting av de ressurser som ligger i skogen. Fra tid til annen får vi både spørsmål og reaksjoner relatert til hogst og andre tiltak i skogen, og det er forståelig. I denne artikkelen skal vi belyse noen krav, retningslinjer og lover som gjelder for bærekraftig skogbruk.

Vi kan alle være enige om at en hogstflate ikke ser spesielt vakker ut de første årene etter avvirkning. Men dette må veies opp mot nytten tømmer har som ressurs for å dekke samfunnets behov for materialer og biobrensel med mer.

Miljøregistrering og andre hensyn

Vang Almenning er en bygdealmenning på 220.000 dekar. Herunder er 53.000 dekar fredet som naturreservater, og 97.000 dekar (44% av totalt areal) er det vi definerer som «produktiv skog».

Ved hogst følger vi bestemmelser knyttet til biologisk mangfold, sesongbaserte hensyn, sårbare biotoper og fortidsminner for å nevne noe. Vi er pålagt ved lov/forskrift å ta hensyn til områder som ikke skal røres eller hugges – og disse kommer i tillegg til naturreservatene. Områdene er markert i våre kart og planer med såkalte MIS-figurer, og er i praksis fredet. Uten slike registreringer har vi ikke lov til å levere tømmer fra skogen. Miljøregistreringen må være oppdatert hvert 15. år.

Til venstre ser vi høystubber av trær som er satt igjen, og til høyre i bildet en gruppe ospetrær.

Ved avvirkning tas det en hel rekke hensyn: En viss andel trær kappes 3 meter over bakken. Høye døde stubber skal stå igjen som mikro-miljøer for insekter, sopp og fugler som trenger dette. Det skal settes igjen en viss andel «evighetstrær». Dette er gjerne de største og eldste trærne i teigen.

En hogstflate gir rom og muligheter for arter som krever andre forhold enn mørk og urørt skog. Spesielle trær/grupper av trær settes igjen. Det er ofte løvtrebiotoper som er markert i de tidligere nevnte MIS-figurer. Osp er for eksempel foretrukket som reirtre av våre store hakkespettarter. Mange av våre store rovfugler jakter på åpne flater, og har reirplass i nærheten.

Vang Almenning har god kunnskap om spillplasser for storfugl gjennom systematisk kartlegging i mange år, med god hjelp av Vang jakt og fiskeforening. De viktigste spillplassene er kartlagt, og blir tatt hensyn til i forbindelse med skogsdrift.

Skogen og det grønne skiftet

Det er bred politisk enighet om at skogen og råvarer fra skogen spiller en nøkkelrolle i «det grønne skiftet». Trevirke som byggematerialer er i vinden som aldri før – de senere årene spesielt limtre og massivtre. Her er det betydelig og økende verdiskapningspotensiale for bruk av norsk tømmer, noe som vil gi god klimaeffekt.

Skogbruksleder Eivind Nordby orienterer styret under befaring av hogstfelt ved Ingridsbekken øst for Lavlia. Foto fra årsmelding 2020

Det legges inn store ressurser i reetablering av skog etter hogst, i form av planting. I 2020 ble det satt ut 217.000 planter, og i 2021 er det planlagt om lag 345.000 planter. Planting er viktig for å få i gang tilvekst og produksjon raskest mulig. De kommende 70-80 år vil de plantede teigene stå og binde CO2, og bli en viktig ressurs for kommende generasjoner.

Alt som kan lages av olje kan også lages av virke fra skogen. Med ressurser fra skogen kan man produsere alt fra vaniljesmak/aroma – til flybensin. Uten drift og god forvaltning av skogressursene i Norge vil det være en bortimot umulig oppgave å nå fremtidens klimamål.

Lover og forskrifter

Til grunn for vår drift i skogen ligger skogbruksloven som «har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen». I tillegg finnes det en særskilt forskrift om bærekraft i skogbruket. Lov og forskrift kan du lese på www.lovdata.no, linker her:

Ellers følges Norsk PEFC skogstandard som inneholder 27 kravpunkter for hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. Vang Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs FSC® gruppe-ordning (FSC-C103851) og skogforvaltningen på eiendommen skjer i tråd med gjeldende prinsipper og kriterier. Glommen Mjøsen Skog er sertifisert gjennom Soil Association Certification Ltd.

Vang Almenning medlem av Glommen Mjøsen Skogs PEFC sertifikat, og følger Norsk PEFC Skogstandard. Les mer om standardene og miljøfokuset i linkene nedenfor:

Vang Almenning og norske skogeiere for øvrig har et aktivt og systematisk forhold til det å ta miljøhensyn.

 

Bilde fra hogstsesongen 2020 – 2021