Oppsummering 1. halvår.

                           

Covid 19: VA er også påvirket av pandemien, både ved at stengte grenser har ført til økt bruk av allmenningen til ferie fritid og økt interesse for hyttetomter noe som er positivt. I mars varslet skogindustrien redusert produksjon og dermed redusert inntak av tømmer. I ettertid har det vist seg at industrien har hatt bra salg og etterspørselen etter tømmer er stor. Styret i VA bestemte i mars at vedtatte investeringsplaner 2020 skal gjennomføres, dette som en del av allmenningens samfunnsansvar ved å holde aktiviteten i gang i usikre tider med de ringvirkninger det gir for annet næringsliv.

Vegene: Bru over Grønholtbekken på Nysætra er nå erstattet med rør, dette er nå ferdigstilt og gammel bru er revet.
Rødsetervollen: Bru over Lageråa er restaurert med nytt dekke og rekkverk.
Dette er et fellesprosjekt mellom Vang Almenning (VA) og oppsitterne i området.
Fjellvegen: Det er foretatt masseutskifting over Gåsbu parkering og ved innkjøringen til fjelltaket. Vegen er nå klar for asfaltering fra Gåsbu til fjelltaket og det starter i uke 29.  Grøfterensk er foretatt fra Puttsjøen til St.Olav, og fra St.Olav til Brumund er det påkjørt nytt slitelag i form av 10 – 15 cm grus.
Nordre Brennsæter: Det ble kjørt inn 4000 tonn med grusmasser til Nordre Brennsæter på frossen veg i januar. Oppgradering av vegen inn til setra ferdigstilles i august, og det bygges nå ny veg over setervollen og innover Brennseteråsen. Tilgjengeligheten til området blir bedre når dette vegprosjektet er ferdig. VA mottar positive tilbakemeldinger fra eiere av seterhus og det registreres interesse for å ta i bruk området til storfebeite.
Lageråkvislavegen: Den ble gravd opp i forbindelse med legging av høyspentkabel sist høst. Eidsiva er nå i gang med å sette i stand vegen nord for Lageråkvisla, bærelag og grus vil bli kjørt på i høst i 6 meters bredde slik at dette blir en bra veg om sommeren og en 6 meter bred skitrase om vinteren.

Hyttetomter: Det arbeides med ny reguleringsplan for 55 hytter på Brumund. Tidligst oppstart for opparbeidelse av infrastruktur er 2021. Det har vært økende interesse for
hyttetomter og bra salg denne våren.

Skogen: Det var en snørik vinter i allmenningen og gode forhold for skogsdrift. I og med at det var tilgang på maskinkapasitet ble all sluttavvirkning i 2020 gjennomført før 1. mai.
Fra mars ble det hogd furubestand fra Furnes og ned til Lavlia. Dette er til dels bløte områder, men på grunn av 1,5 meter hardpakket snø, kunne denne hogsten gjennomføres med svært lite markskader. På grunn av snøen ble det høye stubber noen steder, men vi foretrekker det framfor skader i marka og kostnader med sporsletting. Furubestandene var frøtrestillinger eller tidligere gjennomhogd bestand som har gitt bra foryngelse, slik at det kun er behov for noe suppleringsplanting i furubestandene. Hogsten ble avsluttet med hogst på Brumund hvor det også var fine forhold på grunn av snøen. Vårens skogplanting er ferdig, og det er plantet 164 000 planter. Arbeidet med skogkultur er i gang, med sporsletting og grøfterensk etter fjorårets hogst i Jomfrudalen. I år er det planlagt 1500 da med avstandsregulering.

 

Gåsbu: Youpark tok over driften av bommen på Gåsbu 1. desember. Det var noen utfordringer i forhold til uklar melding fra bomselskapet angående fornyelse av
årsabonnement. Dette ble løst utover vinteren og i ettertid har bomsystemet fungert bra.
Fra 1. januar til 15. april var det 95 000 passeringer i bommen på Gåsbu. Å besøke Vang Almenning er populært. 6 – 9 % av passeringene var lastebiler, da er all lastebil transport inkludert, slik at grustransporten utgjorde 4 – 6 % av passeringene.

Heggvin: Sirkula IKS henvendte seg i 2012 til Vang Almenning med ønske om å erverve arealer for utvidelse av Heggvin avfallsplass. Etter at reguleringsplanen var godkjent startet forhandlinger mellom Vang Almenning og Sirkula IKS om salg av arealene på Heggvin. Disse forhandlingene førte ikke fram og i 2017 gikk Hamar kommune til ekspropriasjon på vegne av Sirkula IKS. Skjønn ble avgjort i tingretten høsten 2018 med en grunnerstatning på
62 kr/m2. Denne dommen ble anket av Vang Almenning til Lagmannsrett som endret
grunnerstatningen til 100 kr/m2 tillegg får VA 3,5 % rente på erstatningen fra 12 oktober 2017. Sirkula IKS anket denne avgjørelsen til Høyesterett. Høyesterett avviste anken, slik at dommen er rettskraftig. Oppmåling og salg av arealene vil bli gjort i høst.

Vang Jakt og Fiskeforening og Hedmarken Turistforening: VA har et godt samarbeid med disse friluftsorganisasjonene. Ivrige medlemmer i begge organisasjoner legger ned en stor innsats som bidrar til å gjøre VA til et attraktivt friluftsområde. I sommer blir koia Halgutusveen i Raufjellslia restaurert, en skogskoie som disponeres av Turistforeningen. Allmenningen dekker materialkostnadene. Det gjøres også mye for å tilrettelegge for jakt og fiske, og Vang Jakt og Fiskeforening har stor aktivitet basert på samarbeidsavtalen med VA. Denne uken ble det satt ut ørret i Puttsjøen og Nybusjøen.

God sommer ønskes alle fra Vang Almenning.