Oppsummering av året 2020

 

Pandemien: 

VA har blitt påvirket av pandemien. Stengte grenser har ført til økt bruk av allmenningen til ferie, fritid, og økt interesse for hyttetomter, noe som er positivt. I mars varslet skogindustrien redusert produksjon og dermed redusert inntak av tømmer. I ettertid har det vist seg at industrien har hatt bra salg og etterspørselen etter tømmer er stor. Styret i VA bestemte i mars at vedtatte investeringsplaner 2020 skal gjennomføres som en del av allmenningens samfunnsansvar. Ved å holde aktiviteten i gang i usikre tider VA med de ringvirkningene det gir for annet næringsliv. Dette er fulgt opp med blant annet store investeringer på veg og i skogen.

Skogen:

Skogen i VA har en tilvekst på 30 000 m3 årlig og hogsten er nå 20 000 m3 pr år. Dermed øker skogvolumet. Det er plantet 217 000 planter. Hogstområdene i Raufjellslia og Jomfrudalen er det utført sporsletting, grøfterensk og markberedning der det er nødvendig. Disse områdene blir plantet våren 2021 Avstandsregulering er utført på 1343 da.

1 m3 tilvekst binder 700 kg CO2, det betyr at den produktive skogen i VA binder 21 000 tonn CO2 årlig. Tømmer er en fornybare ressurser, og skogen er Innlandets største bidragsyter i det grønne skiftet. VA er en del av det gjennom å drive aktivt skogbruk. Verneinteressene er også ivaretatt i og med at 53 000 da av VA er vernet som Naturreservat og der drives det hverken skogbruk eller annen nærings virksomhet.

Det var en snørik vinter i allmenningen og gode forhold for skogsdrift. I og med at det var tilgang på maskinkapasitet ble all sluttavvirkning i 2020 gjennomført før 1. mai.
Fra mars ble det hogd furubestand fra Furnes og ned til Lavlia. Dette er til dels bløte områder, men på grunn av 1,5 meter hardpakket snø, kunne denne hogsten gjennomføres med svært lite markskader. På grunn av snøen ble det høye stubber noen steder, men vi foretrekker det framfor skader i marka og kostnader med sporsletting. Furubestandene var frøtrestillinger eller tidligere gjennomhogd bestand som har gitt bra foryngelse. Dermed er det kun behov for noe suppleringsplanting i furubestandene. Hogsten ble avsluttet med hogst på Brumund hvor det også var fine forhold på grunn av snøen. Det er utført tynningshogst i furubestand fra Vakkerholmsdalen opp til Høyenhall og over til Puttsjøen.

.Veger:

VA har brukt 40 000 tonn grus i 2020, eget fjelltak i VA er avgjørende for veiopprustningen.

Nysætre: Bru over Grønholtbekken på Nysætra er nå erstattet med rør. Dette er ferdigstilt og gammel bru er revet.
Rødsetervollen: Bru over Lageråa er restaurert med nytt dekke og rekkverk.
Dette er et fellesprosjekt mellom Vang Almenning (VA) og oppsitterne i området.
Fjellvegen: Det er foretatt masseutskifting over Gåsbu parkering og ved innkjøringen til fjelltaket. Grøfterensk er foretatt fra Puttsjøen til St.Olav, og fra St.Olav til Brumund er det påkjørt nytt slitelag i form av 10 – 15 cm grus. Det er montert nytt rekkverk ved Grønholtbekken, Spjeldåa, Kittilåa og Raufjellsbekken.
Nordre Brennsæter: Det ble kjørt inn 4000 tonn med grusmasser til Nordre Brennsæter på frossen veg i januar. Oppgradering av vegen inn til setra og ny veg rundt Brennseteråsen er ferdigstilt. Det er nå skogsbilveg klasse 3 inn i området. VA mottar positive tilbakemeldinger fra brukere av området og det er interesse for å ta i bruk området til storfebeite. Det er bygd ny bru over Lavåa.
Lageråkvislavegen: Den ble gravd opp i forbindelse med legging av høyspentkabel sist høst. Vegen er nå oppgradert fra Gåsbu til Langgjesna og er bygd bredere, (6 meter), som muliggjør skiløype med skøytetrase.

Hyttetomter:

Det er økende interesse for tomter i Vang Almenning, vi har 4 ledige tomter på Brumund og 57 på gåsbu. Det er solgt 20 tomter i 2020.
Reguleringsplan for 55 nye tomter på Brumundkampen ferdigstilles i 2021.

Stier og løyper:

Naturstien på Gåsbu er oppgradert de senere år med nytt grus dekke, skilting og gapahuk. I år er det startet et samarbeidsprosjekt mellom Lions club Vang og VA etter initiativ fra Lions club Vang. Det arbeides med å fornye og oppgradere Naturstien. Medlemmer i Lions har bidratt med ideer, dugnad og økonomisk støtte til prosjektet som ferdigstilles 2021.VA takker for samarbeidet med Lions og deres bidrag gjør at stien blir enda mer tilrettelagt for brukerne.

VA har støttet Hedmarken turistløyper med 500 000 kr dette året, og leier i tillegg inn egen løypekjører fra Lavlia og nordover. Løypene i Vang Almenning er en del av løypenettet på Hedmarksvidda.

Nytt garasjebygg Gåsbu:

Nytt garasje bygg på Gåsbu er under planlegging. Dette vil erstatte nåværende garasje og vil gi plass til 2 løypemaskiner i tillegg til allmenningens behov.

 

Magne Th. Svenkerud.