Bruksrett

Pr. 31.12.2017 var det 368 eiendommer med bruksrett i Vang Almenning.

Rabatter og tilskudd til bruksberettigede eiendommer

Bruksformål – søknad

Rabatter og tilskudd kan bare brukes til dekning av bruksbehovet på eiendommene til jordbruksmessige formål. Alle arbeider som det gis ytelser til, skal ha fagmessig god utførelse, og materialene skal ha vanlig god standardkvalitet.

Ved nybygg, tilbygg og større vedlikehold skal søknad sendes allmenningsstyret for godkjenning før ytelser gis. Dette gjelder hvis ytelsen går over 15 000 kroner. Uttak på bruksrett over denne grensen skal ikke skje før søknaden er behandlet av allmenningsstyret og skriftlig svar er gitt.

Søknaden skal inneholde: Søkers navn, gårdsnavn, gårds- og bruksnr. samt byggearbeidets art, omfang og formål. Legg også ved tegninger/skisser. Misbruk kan medføre tap av bruksrett. Kontroll vil bli foretatt.

Som hjelp ved skriving av søknader har vi lagt ut to eksempler. Stil og form står dere fritt til å endre men søknadene må inneholde de samme opplysningene: Søknad vedlikehold  og Søknad nybygg.

Generelle vilkår

  1. Søknad om bruksrett må være Vang Almenning i hende innen den 1. i hver måned for å kunne behandles på kommende styremøte. Vang Almenning gjennomfører ett styremøte pr. måned unntatt i juli måned.
  2. Bygging uten at søknad er behandlet fører til avkorting i ytelsen med 10 %
  3. Kopi av betalte fakturaer sendes til Vang Almenning sammen med søknadsskjema om utbetaling av bruksrettsytelser.
  4. Fakturakopier som skal være med i 2015 må være levert inn til allmenningskontoret innen 15. desember det året det søkes.
  5. Fakturaer eldre enn ett (1) år vil bli avvist.
  6. Det gis ikke tilskudd/bruksrett på våningshus.

Skjema for utbetaling (last ned og lagre på din datamaskin)

Satser

Kategori 1: Ferdighus/tilbygg

  • Uisolert driftsbygning: kr. 100,- pr. m²
  • Isolert driftsbygning: kr. 125 pr. m²
  • Vedlikehold/skifting av utvendig tak, kun driftsbygning: kr. 50,- pr. m²
  • Vedlikehold/skifting av innvendig tak, kun driftsbygning: kr. 40,- pr. m²

Kategori 2: Uttak til vanlig vedlikehold og drift
Det ytes rabatt på langved, grøfterør, trematerialer (herunder også limtre, taksperrer og innvendige plater i husdyrrom), gjerdestolper og flis.

Kategori 3: Tilskudd til styrking av næringsgrunnlaget
Allmenningen forplikter seg til å yte minimum 800.000,- til bruksrett i 2017.

Utleie av arbeidskraft
Allmenningen har i deler av året mulighet for å leie ut arbeidskraft. Timespris kr. 400,- pluss MVA. Akkordpriser på planting og rydding/ungskogpleie. Ta kontakt for mer informasjon.

Beiterett
Alle bruksberettigede som skal slippe dyr for første gang og som mener de har rett til beite må først søke styret. Det begynner å bli fult med storfe, slik at det vil bli vurdert etter Allmenningsloven. Det er plass til flere småfe. Det er vedtatt at alle som slipper skal være medlem av Løten og Vang Beitelag. De må også påregne å delta i dugnad på sperregjerdet mellom Almenningen og bygda.

Vegavgift bruksberettigede.

Produkttyper
Periode
Vegavgift
Årskort 1/1 til 31/12 1000 kr

Vegavgiften har økt til 1000 kr, med nytt bomsystem der den enkelte bruker kan administrere/kjøpe abonnement selv ville det bli veldig ressurskrevende å følge opp/kontrollere et system der bruksberettigede har en rabattert pris på bom abonnement. Vang Almenning øker forpliktet bruksrett fra minimum 700 000,- til 800 000,- som en kompensasjon for dette.

Aktuelle lover og regler.

Allmenningsloven.
Bruksrettsregler.