Årsmøtet utsettes på ubestemt tid

Posted on 12. mar, 2020 by in Uncategorized

På grunn av anbefalte tiltak fra helsemyndighetene, for å unngå spredning av corona smitte, utsettes årsmøtet på ubestemt tid. Vang Almenning har gjort henvendelse til Norsk Almenningsforbund for å få prosedyren for et utsatt møte. Landbruksdepartementet har signalisert at det vil bli gitt en generell dispensasjon fra allmenningslovens §3-13 som sier at årsmøtet i allmenningene skal avholdes før utgangen av april.

Svar fra Landbruksdepartementet angående årsmøtet.

Svar på henvendelse om utsetting av årsmøte i allmenningene på grunn av faren for smitte av Covid-19
Vi viser til e-post fra Norsk Almenningsforbund av 12. mars 2020. Henvendelsen gjelder spørsmål om fristen for å innkalle til årsmøte og fristen for å avholde årsmøte etter bygdeallmenningsloven § 3-13 kan fravikes som følge av faren for smitte av det såkalte korona-viruset.

I en krisesituasjon settes det i verk tiltak av andre myndigheter enn Landbruks- og matdepartementet. Tiltakene fastsettes med hjemmel i bl.a. lov om folkehelsearbeid. Fristene for å gjennomføre årsmøter i allmenningene må, som det meste annet, vike for slike tiltak. I lys av den pågående smittesituasjonen og de til enhver tid gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, mener departementet at det er grunn til at allmenningsstyrene utsetter både innkalling til, og gjennomføring av årsmøter frem til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet tilsier at faren for smitte er over.

Departementet vil anbefale at de enkelte allmenningsstyrene informerer de bruksberettigede om dette på egnet måte, og at de enkelte allmenningsstyrene følger opp eventuelle praktiske utfordringer i samarbeid med de enkelte valgkomiteene.

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.) avdelingsdirektør

Kristian Buan seniorrådgiver

Comments are closed.