Oppsummering av året.

Posted on 23. des, 2019 by in Uncategorized

Året 2019

St.Olav
Det er ingen ledige tomter på St.Olav, et forprosjekt på fremføring av vann/avløp er under utarbeidelse. Eidsiva har gravd ny høyspent kabel og rør for fiber fra Gåsbu til Krakholen, denne kabelen har kapasitet til å dekke behovet til et nytt hyttefelt. Det er ikke tatt noen beslutning angående videre utbygging av St.Olav området.

Gåsbu
Opparbeidelse av 99 nye tomter på Gåsbu hyttegrend ble avsluttet 2019, av disse er 27 solgt slik at det er 72 ledige tomter på Gåsbu hyttegrend.

Brumund
På Brumund Sør er det 6 ledige tomter, regulering av 55 nye tomter er under vurdering.

Veger
Oppgradering av vegene i allmenningen er videreført i 2019 på følgende steder. Fjellvegen fra Meierivegen – avkjørsel Nordre Brennsætra, Brennsæter vegen renovert til skogsbilveg kl 3 og Tømmervegen er ferdigstilt, slik at det bygd/oppgradert 7,7 km vei i 2019.
Bygging av 2 nye veger på til sammen 2 km er påbegynt i høst.
I tillegg kommer vanlig sommer og vinter vedlikehold.

Bommen
2018 ble ny registreringsbom satt i drift på Gåsbu. Målsettingen med nytt bomsystem var å unngå kø ved passering av bommen på store utfartsdager. Etter at ny bom ble satt i drift er køene borte og bruken av parkeringsplassene innover i allmenningen blir mer brukt og det avlaster parkeringsplassen på Gåsbu. Fra 1. desember er det YouPark ny operatør av bommen på Gåsbu.

Skogen
Utover 2018 økte tømmerprisene på grunn av mangel på massevirke, noe som vedvarte 1. halvår 2019. For å utnytte denne prisøkningen økte allmenningen avvirkningen til 20 000 m3 av dette 6 000 m3 tynning.
Høy avvirkning i Norden og billeangrep nedover Europa endret markedet utover høsten, og det ble prisnedgang på gran tømmer. Det forventes ytterligere nedgang første halvdel av 2020 hovedsakelig på gran, men det forventes at prisene stabiliserer seg i 2020 på et høyere nivå enn det var før prisoppgangen i 2018.
Hogging av gamle glisne bestand med lav tilvekst er prioritert. Dette gjør at det har blitt avvirket store arealer med dertil stort behov for markberedning, grøfterensk og planting. Det er i år markberedt 2100 da, plantet 283 000 gran og furu planter, 1994 da nyplanting og 567 da supplering, noe som er «all time high» i Vang Almenning. All planting er gjort etter normen for tett planting + 50 planter pr da. Dette er et tiltak som det gis tilskudd til fra Miljøvern departementet for å etablere tettere skoger som fanger mer CO2. Det er avstandsregulert 2000 da. Det er en langsiktig målsetting å øke skogproduksjon, fra 2011 har tilveksten økt fra 27 000 til 30 000 m3 i året. Økt skogproduksjon er svært viktig for miljøet, ved at det produseres tømmer som er en fornybar ressurs som binder CO2, skogen i VA binder 21 000 tonn CO2 i året.

Fjelltaket
I 2014 søkte Vang Almenning om å etablere et fjelltak for å skaffe grusmasser til vedlikehold av allmenningens veger. Tidligere har det vært enkelt å etablere slike masseuttak. Nytt lovverk som ikke direktoratet visste hvordan skulle tolkes gjorde at denne søknaden ble liggende i 2 år uten avgjørelse. For å sikre tilgang på fjellmasser ble det besluttet å lage en reguleringsplan, denne ble godkjent i Hamar kommune høsten 2017.
Etter at reguleringsplanen var godkjent ble allmenningen kontaktet av flere aktører som ønsket en avtale om kommersiell drift av fjelltaket. Juni 2018 ble det inngått avtale med Skanska Industriell Sollutions as om drift av Vang fjelltak. Driften startet i juni 2019 med stort uttak for bygging av ny riksvei 3 og 25 i Løten. Mye av denne veibyggingen er nå ferdig og salg fra fjelltaket går nå til det lokale marked, med en vesentlig lavere aktivitet.
Flere massetak er tømt av de store uttakene som er gjort i forbindelse med de store vei utbyggingene i distriktet. Med de planer som foreligger for utbygging i Hamar vil behovet for kortreiste grusmasser være stort. Vang Fjelltak vil være en viktig ressurs for Hamar området framover.

Beite
Allmenningen brukes som beiteområde for storfe og sau. Beite er viktig for å bevare kulturlandskapet. De senere år er en del av sæterområdene ryddet, en forutsetning for å holde disse åpne er at de beites. Det har ikke vært store rovdyr tap i år. En forutsetning for at beite bruk er at det drives forvaltning av de store rovdyra i henhold til det som er bestemt av Stortinget.

Jakt
VA har en avtale med Vang Jakt- og Fiskeforening som disponerer småvilt jakt og fiske i Vang Almenning. Dette samarbeide er viktig både for VA og VJJF og betyr mye for å muligheten til å drive med jakt og fiske i VA.

Rein
Antall rein som oppholder seg i allmenningen er økende, reinen trekker lenger sørover og oppholder seg også langs veier og nær hyttefelt. Denne reinen virker å være komfortabel med å være i områder der det er mye folk. Jakt kvoten på rein har økt og det er rom for ytterligere økning.

Rådyr
Det er ingen øvre grense på antall rådyr det kan jaktes på.
Slik at de som ønsker rådyrjakt kan kjøpe jaktkort. Rådyrjakt i allmenningen er krevende, men det blir felt noen dyr hvert år.

Elg
Det ble solgt 52 elg retter til 8 jaktlag, i 2018 ble alle dyr felt, i år blir det igjen noen dyr. Det har vært en målsetting å redusere elgstammen, om stammen nå er lav nok og en reduksjon av jaktkvotene er riktig, må avgjøres i elgregion før neste jakt sesong.

Turisme
VA er et viktig friluftsområde, det brukes mye ressurser på tilrettelegging for bruk av området. Det er bra samarbeid med turistforening og løypeselskap. Aktivt skogbruk kombineres med utvikling av området for friluftsliv.

Aktivitet
Styret har som målsetting å øke aktiviteten. Etter 2015 har VA 2 fast ansatte, gjort avtale med Norsvin om etablering av seminstasjon og karantene stasjon, det er etablert fjelltak, VA leier inn entreprenør tjenester til vei vedlikehold, vei bygging, skogsdrift, planting, skogkultur og bygging av nye hyttefelt. Aktiviteter i Vang Almenning utgjør mer enn 30 årsverk.

Vi ønsker alle en God jul og Godt nytt år!

 

Comments are closed.